POH-GGZ en Consultatie

Hoe en waarom POH-GGZ consultatie?

In 2014 is het nieuwe GGZ-stelsel ingevoerd en de poortwachtersrol van de huisarts versterkt, hetgeen betekent dat de patiënten met psychische klachten eerst zoveel mogelijk door de huisarts worden behandeld. Dit nieuwe GGZ-stelsel heeft ertoe geleid dat er een duidelijke toename van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk wordt geregistreerd (uitkomst enquête LHV 2015). Om deze patiënten optimale zorg te kunnen bieden, is de POH-GGZ een belangrijke ondersteuning voor de huisarts geworden. Extra ondersteuning voor de POH-GGZ en huisarts vindt plaats in de vorm van consultatie geleverd door de psychiater.

Wat doet de POH-er?

De POH-GGZ in uw praktijk heeft de verbindende positie tussen huisartsenzorg en Generalistische Basis- en Specialistische GGZ. De POH-GGZ is werkzaam binnen de huisartsenvoorziening onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De POH-GGZ werkt volgens de kernwaarden die gelden in de huisartsengeneeskunde: het bieden van generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. Samen met de LHV is er een functieprofiel POH-GGZ opgesteld.

Hoe werkt de Consultatie?

Als huisarts en POH-GGZ komt u in aanraking met verschillende psychische klachten waarbij het soms niet duidelijk is wat de beste zorg, behandeling of medicatie is. Consultatie biedt de huisarts en de POH-GGZ ondersteuning door middel van intercollegiaal overleg met de psychiater.

De consultatie kan, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico van uw patiënt, op verschillende wijzen plaats vinden:

 • Kort telefonisch consult
 • Medicatie consult
 • Schriftelijke beoordeling van de (medicatie) casus
 • Directe communicatie met uw patiënt en de psychiater voor psychiatrische consult op uw locatie
 • Directe communicatie met uw patiënt en de psychiater voor een psychiatrisch consult op één van onze locaties

Hoe zorgen wij voor een optimale samenwerking?

Voor een optimale samenwerking draagt Psygro zorg voor:

 • Uw betrokkenheid bij de keuze van de POH-GGZ
 • De keuze de POH-GGZ in combinatie met de consultatie te nemen of een van beide
 • Consultatie in uw praktijk of op een van de locaties van Psygro
 • Vervanging bij een verzuim langer dan twee weken
 • Een scholingsprogramma (intervisie, supervisie, bijscholingen psychiatrie) om de kwaliteit van haar medewerkers te behouden en te borgen
 • Stimuleren van multidisciplinair overleg
 • Een jaarlijks evaluatie; hoe verloopt de samenwerking, waar liggen knelpunten en wat kunnen wij doen om de samenwerking te verbeteren

Psygro neemt niet alleen alle werkgeverstaken en risico’s van u over, maar ook de uitvoeringskosten zoals: de loonkosten, wervingskosten, studiekosten, verzekeringen, administratieve kosten, etc.

Psygro biedt, indien gewenst, ook Generalistische Basis en Gespecialiseerde GGZ in uw huisartsenpraktijk, waardoor de lijnen kort blijven tussen u als huisarts en de behandelaren.

Hoe wordt de POH-GGZ en consultatie gefinancierd en gefactureerd?

De POH-GGZ is opgenomen in het basiscontract van uw zorgverzekeraar. Per jaar spreekt u met uw zorgverzekeraar af wat u denkt af te nemen. Deze afname is per kwartaal bespreekbaar met uw zorgverzekeraar. U bent echter bij een gewenste ophoging gebonden aan de voor die zorgverzekeraar geldende voorwaarden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanager van Psygro: Laurita Geers.