Relevante informatie

Rechten en Plichten

Als patiënt bij Psygro heeft u het recht op een goede behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met de toepasselijke wettelijk vastgelegde regels. Psygro gaat er daarbij van uit dat de patiënt die zich bij Psygro aanmeldt, ondanks de psychische problemen die hij/zij ervaart, zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid over het eigen leven en gedrag kan dragen. Psygro vindt dat patiënten zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van de behandeling/behandelaar. De geboden therapieën zijn gericht op het versterken van het eigen psychisch en persoonlijk functioneren en op het bieden van positieve leerervaringen, die de zelfraadzaamheid kunnen vergroten.

WGBO behandelcontract De zorgprofessionals van Psygro houden zich aan regels die gesteld zijn in het WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Deze wet regelt de behandelrelatie tussen de patiënt en de hulpverlener (artsen, orthopedagogen, psychologen, et cetera). Wanneer een patiënt bij Psygro in behandeling komt, wordt er een behandelovereenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd. Deze kunnen niet in strijd zijn met de WGBO. Volgens de WGBO kan een patiënt vanaf 16-jarige leeftijd zelfstandig een behandelovereenkomst sluiten met een hulpverlener. Bij jongere patiënten hebben de gezag dragende ouders en/of voogd de rechten en plichten zoals benoemd in het document.

Psygro valt onder de koepel van INTER-PSY. INTER-PSY heeft dit uitgewerkt in de volgende rechten en plichten voor onze patiënten. Klik hier de rechten en plichten te bekijken.

Privacy statement

Psygro hecht veel waarde aan privacy. Als zorgverlener voelen wij een grote verantwoordelijkheid waar het gaat om omgang met persoonsgegevens. Privacy is geborgd in onze organisatie en de systemen waarin de gegevens worden verwerkt, zijn goed beveiligd. ​Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken wanneer en waarom wij bepaalde informatie verzamelen, en hoe wij uw privacy beschermen. Voor meer informatie betreft ons privacy statement klik hier.

Kwaliteit

Kwaliteit van onze zorg vinden wij heel belangrijk. Psygro besteedt veel aandacht aan het opbouwen van een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij zijn HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het betekent dat we voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Zo weet de cliënt dat zijn of haar behoeften en belangen centraal staan. De informatie is helder en gestructureerd. Afspraken worden nagekomen. Behandeling gebeurt door professionele behandelaars.  Het effect van onze behandelingen meten we via Routine Outcome Monitoring (ROM). Jaarlijks doen we onderzoek naar de tevredenheid van onze cliënten over onze dienstverlening. De tevredenheid van huisartsen meten we tweejaarlijks. De resultaten van al deze onderzoeken gebruiken we om onze dienstverlening (verder) te verbeteren.

ROM: meten van het effect van de behandeling

Waarom ROM?
Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Uw ervaring als patiënt staat hierbij centraal. Daarom vragen we patiënten vóór en tijdens hun behandeling vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten staan ook bekend onder de naam ROM of Routine Outcome Monitoring (in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten). Met behulp van de antwoorden krijgen we een goede indruk hoe het met u gaat en of de behandeling resultaat heeft.

Hoe werkt het?
Zodra uw intake is ingepland, ontvangt u de uitnodiging voor de (begin) ROM Vragenlijst in het programma waarin de ROM-vragenlijsten staan. U kunt de eerste keer inloggen met de inlognaam en het wachtwoord dat u heeft ontvangen bij uw uitnodigingsbrief. Daarna kunt u een zelf gekozen inlognaam en wachtwoord opgeven. Na het invullen van de vragenlijsten worden de antwoorden opgeslagen in uw persoonlijk dossier. Uw behandelaar zal de scores met u bespreken.

Als uw behandeling is afgerond, ontvangt u naast de (eind) ROM-vragenlijst ook een patiënttevredenheid-vragenlijst. De resultaten van deze vragenlijsten voegen wij samen, zodat we komen tot punten waarop Psygro kan verbeteren.

Uitkomst van onze meting 2018.

Indicator Landelijk gemiddelde Score Psygro 2018 t/m sept
Bejegening door de behandelaar 4.7 4.8
Samen beslissen 3.9 3.8
Uitvoering behandeling 4.2 4.4
Bereikbaarheid 4.4 4.4
Keuzevrijheid betrokkenheid naasten 3.9 3.5
Informatie over bijwerkingen 3.6 4.2
Bespreken resultaten vragenlijsten 3.8 3.7

 

Hulp nodig bij het invullen?
Uiteraard kunt u hulp krijgen bij het invullen van de vragenlijsten.
Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig? Bespreek dit dan met uw behandelaar of neem contact op. We zijn tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0299-607459.