Volwassenen

Psychiatrie voor iedereen

Psygro biedt Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ hulpverlening aan volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen zoals beschreven in de DSM-V. Dit is o.a. voor persoonlijkheidsproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, stress, gecompliceerde rouw, uit de hand gelopen angsten, fobieën, traumaverwerking, ernstige burn-out klachten en ernstige problemen in het sociaal, maatschappelijk en persoonlijk functioneren.

Werkwijze

Behandeling
Na de intake- en diagnostiekfase volgt een advies, waarin concreet uiteen wordt gezet voor welke behandeling u bent geïndiceerd. De behandeling bij Psygro is evidence based en gebeurt volgens de GGZ-zorgstandaarden.

Daarnaast beschikt Psygro over een breed aanbod in behandelmodules, zowel individueel als in groepsverband. De uiteindelijke behandelkeuze wordt in overleg met u bepaald en daarna vastgelegd in de behandelovereenkomst. Evaluatie van de behandelovereenkomst vindt drie maanden na start van de behandeling en vervolgens minimaal eenmaal per half jaar plaats: dan wordt er niet alleen met u geëvalueerd door uw behandelaar, maar wordt de behandeling ook geëvalueerd in het behandelteam. Na evaluatie vindt al dan niet herindicatie plaats. Zo nodig worden de onderdelen van de behandelovereenkomst aangepast.

Dossier
Er wordt een dossier bijgehouden van alle gesprekken, waarin alle belangrijke gegevens worden vastgelegd. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Niemand anders dan uzelf en uw behandelaar (en betrokken medebehandelaren) mag (mogen) uw dossier inzien. Wij stellen uw verwijzer – meestal is dit uw huisarts – op de hoogte van uw diagnose en/of behandeling, indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Anderen, bijvoorbeeld een Arbo-arts, verstrekken wij alleen inlichtingen als zij kunnen aantonen dat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het dossier is eigendom van de instelling. Na beëindiging van de contacten wordt het dossier, volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), bewaard. Op uw uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek kan het dossier, eerder dan de wettelijke bewaartermijn, worden vernietigd.

Als zorgaanbieder is Psygro wettelijk verplicht om de diagnose-informatie de zorgverzekeraar te doen toekomen op een factuur. Op de factuur staan geen persoonlijke details van de behandeling, die blijven tussen patiënt en behandelaar. Wel staat er een code op de factuur. Met deze code kunnen patiënten en verzekeraars nagaan voor welke prijs de zorg is ontvangen en vergoed. GGZ-patiënten kunnen bij hun behandelaar aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van deze diagnose-code op de factuur aan de zorgverzekeraar. Bij Psygro kan de patiënt, wanneer deze zijn/haar bezwaar meldt voor het afsluiten van de behandeling bij de behandelaar of het secretariaat een formulier invullen en ondertekenen. Vervolgens zullen wij geen diagnose-code meesturen op de factuur aan de verzekeraar. U kunt bovenstaande regeling terugvinden op de website van de NZa en in de Verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeraar.

Tijdens dit intakegesprek bespreekt u samen met uw behandelaar het gewenste behandelplan en het verwachte aantal sessies. Als u het daarover samen eens bent, kan de behandeling starten. De behandeltrajecten zijn kort en overzichtelijk. Alles wat u met uw behandelaar bespreekt, blijft strikt vertrouwelijk. De behandelaars van Psygro zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. We vragen uw gegevens op bij uw huisarts. Als u dat niet wilt, geef dit dan even door aan uw behandelaar. Voor elke andere berichtgeving of voor elk ander overleg, vragen we vooraf uw toestemming.
Van uw behandeling houden de behandelaren aantekeningen bij in een elektronisch dossier. Op verzoek kunt u uw dossier altijd inzien.

Zie ons privacy reglement en de rechten en plichten voor de patiënt en Psygro / INTER-PSY:

https://inter-psy.nl/wp-content/uploads/2018/04/180425-Rechten-en-Plichten-web.pdf  

https://psygro.nl/wp-content/uploads/Privacy-statement.pdf 

Ons hulpaanbod

Voor de volgende problematiek kunt u terecht bij Psygro:

  • psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter
  • recidiverende psychiatrische problematiek zonder spoedeisend karakter, uitbehandeld in de algemene GGZ
  • depressie
  • angststoornis
  • stoornis binnen het autisme spectrum
  • ADHD bij volwassenen
  • psychologisch trauma
  • dwangstoornis
  • co-morbiditeit (lichamelijke en geestelijke aandoeningen)

Als u wilt, betrekken we uw partner, kinderen of naasten in de behandeling. Bij Psygro besteden wij tijdens de behandeling van de psychische klachten ook aandacht aan het samenleven thuis als een duurzame bron van kracht: wij spelen als behandelaars immers maar een tijdelijke rol in uw leven.
Heeft u als partner, als kind of als naaste vragen over de behandeling? Wilt u overleggen over de behandeling of over het resultaat? Met schriftelijke toestemming van de cliënt kunt u gerust contact op met de behandelaar.

Niet alle zorg wordt in 2018 vergoed.
Behandeling van relatieproblematiek, identiteits- of aanpassingsproblemen en rouwverwerking wordt (hoewel deze problematiek in de DSM V wordt genoemd) niet door de verzekering vergoed.